DÖK SZMSZ

Közzététel dátuma: .

Diákönkormányzat

A diákönkormányzat szervezete, személyi feltételei:

A diákönkormányzat lépcsőzetes felépítésű:

 • a diákok osztályon belül megválasztják az iskolai diáktanács jelöltjeit (két tagot, akiket az iskolai diáktanácsba delegálnak)
 • a DÖK éves első ülésén az osztályok jelenlévő képviselői megválasztják a DÖK elnököt és helyettesét a diákok javaslatai alapján elkészítik az éves munkatervet.

 

A diákönkormányzat munkájának legfőbb szerve a diáktanács.

 • tagjainak megbízatása egy évre szól
 • munkájukat egy megbízott tanár (DMSP) segíti, aki állandó kapcsolatot tart fenn az iskola vezetősége, tantestülete és a diáktanács között.
 • a diákelnököt és a helyettesét a diákok maguk közül választják.
 • havonta egy alkalommal megbeszélést tartanak.

 

 • · Az iskola valamennyi tanulója tagja diák-önkormányzati képviseletre jogosult, tagja lehet az iskola Diákönkormányzatának. A képviselet és a tanuló Diákönkormányzatba kerülésének módja a Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján történik. A Diákönkormányzat maga készíti el működési szabályzatát, melyet a nevelőtestület hagy jóvá.

 

A diákönkormányzat feladatai:

 • az iskolában tanuló diákok jogainak védelme és érvényesítése
 • a tanulók kulturális és szabadidős tevékenységének szinten tartása és magasabb szintre emelése, a diákok aktivitásának növelése
 • a diákok körében kezdeményező, szervező munkával, a döntésekben való közreműködésével hozzájárulni a fentebb megfogalmazottak valóra váltásához
 • a diákönkormányzat közreműködik az iskola fejlesztési feladatainak teljesítésében és a diákokat érintő programok szervezésében, valamint erkölcsi, anyagi támogatásában
 • országos, megyei, városi rendezvényeken a DÖK-öt a diáktanács tagjai képviselik
 • szociális támogatást adhat a rászorulóknak, pályázatok keretein belül, a támogatás módjáról és összegéről a diáktanács esetenként határoz
 • diákközgyűlés összehívása minden tanében, félév után, melyen az osztályonként min.5 tanuló van jelen

 

 · A Diákönkormányzat döntési jogkörrel bír:

– saját működéséről, éves munkatervéről

– a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,

– hatáskörei gyakorlásáról,

– egy tanítás nélküli munkanap programjáról,

 – tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről,

 

 • · A Diákönkormányzat véleményezési jogkörrel bír:

– az iskolai SZMSZ tanulókat érintő részei kapcsán,

– a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása kapcsán,

– az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,

– a Házirend elfogadásakor;

– a Pedagógiai Program elfogadásakor;

– az intézményi éves munkaterv elfogadásakor;

– a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,

– a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásakor;

– a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetése kapcsán;

– az iskolai sportkör működési rendjének megállapításakor;

– a könyvtár működési rendjének kialakításakor.

 

 • · A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. Ezen felül elsőbbség illeti meg a diák-önkormányzati szoba helyiségének, berendezésének és eszközeinek használatában.

 

 • · Az iskolai diákönkormányzat jogait az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógus segítségével és felügyeletével érvényesítheti. Az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógust a diákönkormányzat vezetőségének véleménye alapján, a nevelőtestület egyetértésével az igazgató bízza meg.

 

 · Az iskolai diákönkormányzatnak az intézménnyel való rendszeres kapcsolattartása

– a diákönkormányzatot segítő pedagóguson keresztül,

 – valamint az évente egy alkalommal összehívott diákközgyűlésen valósul meg.

Megosztás itt: FacebookMegosztás itt: Twitter
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd